Privacyverklaring en disclaimer

Cyberjuf, gevestigd aan Peelkesakker 34, 5721 ML Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://cyberjuf.nl

Peelkesakker 34, 5721 ML Asten

06-14484577

Annuska van den Eijnden is de Functionaris Gegevensbescherming van Cyberjuf. Zij is te bereiken via info@cyberjuf.nl

Persoonsgegevens

Cyberjuf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cyberjuf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Cyberjuf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Contact met je op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cyberjuf maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Cyberjuf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

bewaartermijn van 1 jaar, na het verzenden van de laatste digitale nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyberjuf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cyberjuf maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Site Kit

Cyberjuf maakt op haar website gebruik van Google Site Kit om het surfgedrag van haar bezoekers te analyseren via Google Analytics en Google search console om op basis daarvan haar website te verbeteren (Google pageSpeed) . De verzameling van gedetailleerde locatiegegevens en apparaat gegevens staat uit evenals advertentiepersonalisatie. Voor meer informatie zie Privacybeleid – Privacy & Voorwaarden – Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cyberjuf. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@cyberjuf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Cyberjuf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Cyberjuf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@cyberjuf.nl

Disclaimer

De website www.cyberjuf.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyberjuf.

Hoewel Cyberjuf ernaar streeft om accurate en actuele informatie te verstrekken, kan Cyberjuf geen garantie bieden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die hier wordt gepresenteerd.

Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Cyberjuf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beheer van deze gelinkte websites. Het gebruik van deze website impliceert je acceptatie van deze disclaimer. Cyberjuf behoudt het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website en deze disclaimer te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Cyberjuf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de website.